Pieniądze - Гроші
Movapp logo

Mogę zapłacić kartą?Можна заплатити картою?[Można zaplatyty kartoju]
Mogę zapłacić gotówką?Можна заплатити готівкою?[Można zaplatyty hotiwkoju]
bankбанк[bank]
Potrzebuję iść do banku.Мені потрібно в банк.[Meni potribno w bank]
Szukam banku.Шукаю банк.[Szukaju bank]
Gdzie jest najbliższy bank?Де знаходиться найближчий банк?[De znachodyćsja najblyżczyj bank]
Mój numer telefonu to...Мій номер телефону...[Mij nomer telefonu]
Jaki jest Pani e-mail? Jaki jest Pana e-mail?Який у вас емейл?[Jakyj u was emejl]
Mój e-mail to...Мій емейл...[Mij emejl]
Ile muszę minimalnie wypłacić?Скільки грошей мені потрібно мінімально знімати?[Skilky hroszej meni potribno minimalno znimaty]
Ile mogę maksymalnie wypłacić?Скільки грошей мені можна максимально зняти?[Skilky hroszej meni można maksymalno znjaty]
Jaki jest mój numer konta?Який у мене номер рахунку?[Jakyj u mene nomer rachunku]
Pani numer konta to... Pana numer konta to...Ваш номер рахунку...[Wasz nomer rachunku]
Jaka jest stawka oprocentowania tego konta?Яка відсоткова ставка за цей рахунок?[Jaka widsotkowa stawka za cej rachunok]
Kiedy dostanę kod PIN do karty płatniczej?Коли я зможу отримати ПІН-код до карточки?[Koly ja zmożu otrymaty PIN-kod do kartoczky]
Zapomniałem PIN. Zapomniałam PIN.Я забув ПІН-код. Я забула ПІН-код.[Ja zabuw PIN-kod Ja zabula PIN-kod]
Gdzie jest najbliższy oddział?Де знаходиться найближче відділення?[De znachodyćsja najblyżcze widdilennja]
bankomatбанкомат[bankomat]
Gdzie jest najbliższy bankomat?Де знаходиться найближчий банкомат?[De znachodyćsja najblyżczyj bankomat]
kantorобмін валют[obmin waljut]
Gdzie mogę znaleźć kantor?Де можна знайти обмін валют?[De można znajty obmin waljut]
Gdzie moge wymienić pieniądze?Де можна обміняти гроші?[De można obminjaty hroszi]
Jaki jest kurs?Який курс?[Jakyj kurs]
Chcę założyć konto.Я хочу відкрити рахунок.[Ja choczu widkryty rachunok]
Potrzebuję założyć rachunek.Мені потрібно відкрити рахунок.[Meni potribno widkryty rachunok]
Potrzebuję przesłać pieniądze z konta ... na konto...Мені потрібно перевести гроші з рахунку ... на рахунок ...[Meni potribno perewesty hroszi z rachunku na rachunok ]
Tutaj jest wniosek o założenie konta.Ось заява про відкриття рахунка.[Os zajawa pro widkrytća rachunka]
Tutaj jest wniosek o kartę płatniczą.Ось заява на платіжну карту.[Os zajawa na platiżnu kartu]
Kartę płatniczą dostanie Pani pocztą. Kartę płatniczą dostanie Pan pocztą.Платіжну карту ви отримаєте поштою.[Platiżnu kartu wy otrymajete posztoju]
Jak długo trwa przygtowanie karty?Як довго триває виготовлення карти?[Jak dowho trywaje wyhotowlennja karty]
Kiedy dostanę kartę płatniczą?Коли я зможу отримати банківську карточку?[Koly ja zmożu otrymaty bankiwsku kartoczku]
Dwa tygodnie.Два тижні.[Dwa tyżni]
PIN dostanie Pani pocztą. PIN dostanie Pan pocztą.ПІН-код ви отримаєте поштою.[PIN-kod wy otrymajete posztoju]
PIN będzie Pani mogła ustawić w systemie bankowości internetowej. Pin będzie Pan mógł ustawić w systemie bankowości internetowej.ПІН-код ви встановете в мобільному додатку.[PIN-kod wy wstanowete w mobilnomu dodatku]
Kartę płatniczą może Pani aktywować w bankomacie. Kartę płatniczą może Pan aktywować w bankomacie.Платіжну карту ви можете активувати у банкоматі.[Platiżnu kartu wy możete aktywuwaty u bankomati]
konto bankoweбанківський рахунок[bankiwskyj rachunok]
konto osobisteпоточний рахунок[potocznyj rachunok]
konto oszczędnościoweощадний рахунок[oszczadnyj rachunok]
Potrzebuję wypłacić pieniądze.Мені потрібно зняти гроші.[Meni potribno znjaty hroszi]
Czy zapłacę jakąś opłatę?Мені потрібно оплатити мито?[Meni potribno oplatyty myto]
Jaka jest opłata?Який розмір мита?[Jakyj rozmir myta]
Proszę, niech Pani da mi swój paszport. Proszę, niech Pan da mi swój paszport.Дайте, будь ласка, свій паспорт.[Dajte, budź laska, swij pasport]
Zrobię kopię Pani paszportu. Zrobię kopię Pana paszportu.Я зроблю копію паспорту.[Ja zroblju kopiju pasportu]
Tu jest mój paszport.Ось мій паспорт.[Os mij pasport]
Jaki jest Pani numer telefonu? Jaki jest Pana numer telefonu?Який у вас номер телефону?[Jakyj u was nomer telefonu]
Mam dostęp do systemu bankowości internetowej?У мене є мобільний додаток банка?[U mene je mobilnyj dodatok banka]
Gdzie znajdę system bankowości internetowej banku?Де можна знайти мобільний додаток для банка?[De można znajty mobilnyj dodatok dlja banka]
Jaki chce Pani login? Jaki chce Pan login?Який у вас буде логін?[Jakyj u was bude lohin]
Jakie chce Pani hasło? Jakie chce Pan hasło?Який у вас буде пароль?[Jakyj u was bude parol]
Zapomniałem swój login. Zapomniałam swój login.Я забув свій логін. Я забула свій логін.[Ja zabuw swij lohin Ja zabula swij lohin]
Zapomniałem swojego hasła. Zapomniałam swojego hasła.Я забув свій пароль. Я забула свій пароль.[Ja zabuw swij parol Ja zabula swij parol]
Tą informację znajdzie Pani w systemie bankowości internetowej. Tą informację znajdzie Pan w systemie bankowości internetowej.Цю інформацію можна знайти в мобільному додатку банка.[Cju informaciju można znajty w mobilnomu dodatku banka]
Chciałbym wpłacić pieniądze. Chciałabym wpłacić pieniądze.Я б хотів покласти на рахунок гроші. Я б хотіла покласти на рахунок гроші.[Ja b chotiw poklasty na rachunok hroszi Ja b chotila poklasty na rachunok hroszi]
Ile pieniędzy musze wpłacić na konto?Скільки грошей мені потрібно покласти на рахунок?[Skilky hroszej meni potribno poklasty na rachunok]
Chciałbym wypłacić pieniądze ze swojego konta. Chciałabym wypłacić pieniądze ze swojego konta.Я б хотів зняти гроші зі свого рахунка. Я б хотіла зняти гроші зі свого рахунка.[Ja b chotiw znjaty hroszi zi swoho rachunka Ja b chotila znjaty hroszi zi swoho rachunka]
Ile mam pieniędzy na koncie?Який залишок у мене на рахунку?[Jakyj zalyszok u mene na rachunku]
Moja karta nie działa.Моя банківська карта не працює.[Moja bankiwska karta ne pracjuje]
Czy ta karta będzie działać w tym bankomacie?Ця карта підійде до цього банкомату?[Cja karta pidijde do coho bankomatu]
Jaka jest opłata za wypłatę gotówki w tym bankomacie?Яка комісія за зняття готівки в цьому банкоматі?[Jaka komisija za znjatća hotiwky w comu bankomati]
Mamy wspólne konto bankowe.У нас спільний рахунок.[U nas spilnyj rachunok]
Chcę zgłosić zgubienie karty.Я хочу повідомити про втрату карти.[Ja choczu powidomyty pro wtratu karty]
Chcę zgłosić kradzież karty.Я хочу повідомити про крадіжку карти.[Ja choczu powidomyty pro kradiżku karty]
Chciałbym ustanowić zlecenie stałe. Chciałabym ustanowić zlecenie stałe.Я б хотів встановити постійне обслуговування. Я б хотіла встановити постійне обслуговування.[Ja b chotiw wstanowyty postijne obsluhowuwannja Ja b chotila wstanowyty postijne obsluhowuwannja]
Chciałbym anulować zlecenie stałe. Chciałabym anulować zlecenie stałe.Я б хотів відмінити постійне обслуговування. Я б хотіла відмінити постійне обслуговування.[Ja b chotiw widminyty postijne obsluhowuwannja Ja b chotila widminyty postijne obsluhowuwannja]
Poproszę o wyciąg bankowy z mojego konta.Дайте мені, будь ласка, виписку з рахунку.[Dajte meni, budź laska, wypysku z rachunku]