Гроші - Pieniądze
Movapp logo

Можна заплатити картою?Mogę zapłacić kartą?[Моґен запуаціть картон]
Можна заплатити готівкою?Mogę zapłacić gotówką?[Моґен запуаціть ґотувкон]
банкbank[банк]
Мені потрібно в банк.Potrzebuję iść do banku.[Потжебуєн ісьть до банку]
Шукаю банк.Szukam banku.[Шукам банку]
Де знаходиться найближчий банк?Gdzie jest najbliższy bank?[Ґдзє єст найбліжши банк]
Мій номер телефону...Mój numer telefonu to...[Муй нумер телєфону то]
Який у вас емейл?Jaki jest Pani e-mail? Jaki jest Pana e-mail?[Які єст Пані е-маіль Які єст Пана е-маіль]
Мій емейл...Mój e-mail to...[Муй е-маіль то]
Скільки грошей мені потрібно мінімально знімати?Ile muszę minimalnie wypłacić?[Ілє мушен мінімальнє випуаціть]
Скільки грошей мені можна максимально зняти?Ile mogę maksymalnie wypłacić?[Ілє моґен максимальнє випуаціть]
Який у мене номер рахунку?Jaki jest mój numer konta?[Які єст муй нумер конта]
Ваш номер рахунку...Pani numer konta to... Pana numer konta to...[Пані нумер конта то Пана нумер конта то]
Яка відсоткова ставка за цей рахунок?Jaka jest stawka oprocentowania tego konta?[Яка єст ставка опроцентованя теґо конта]
Коли я зможу отримати ПІН-код до карточки?Kiedy dostanę kod PIN do karty płatniczej?[Кєди достанен код ПІН до карти пуатнічей]
Я забув ПІН-код. Я забула ПІН-код.Zapomniałem PIN. Zapomniałam PIN.[Запомняуем ПІН Запомняуам ПІН]
Де знаходиться найближче відділення?Gdzie jest najbliższy oddział?[Ґдзє єст найбліжши оддзяу]
банкоматbankomat[банкомат]
Де знаходиться найближчий банкомат?Gdzie jest najbliższy bankomat?[Ґдзє єст найбліжши банкомат]
обмін валютkantor[кантор]
Де можна знайти обмін валют?Gdzie mogę znaleźć kantor?[Ґдзє моґен зналєзьть кантор]
Де можна обміняти гроші?Gdzie moge wymienić pieniądze?[Ґдзє моґе вимєніть пєньондзе]
Який курс?Jaki jest kurs?[Які єст курс]
Я хочу відкрити рахунок.Chcę założyć konto.[Хцен зауожить конто]
Мені потрібно відкрити рахунок.Potrzebuję założyć rachunek.[Потжебуєн зауожить рахунек]
Мені потрібно перевести гроші з рахунку ... на рахунок ...Potrzebuję przesłać pieniądze z konta ... na konto...[Потжебуєн пжесуать пєньондзе з конта на конто]
Ось заява про відкриття рахунка.Tutaj jest wniosek o założenie konta.[Тутай єст вньосек о зауоженє конта]
Ось заява на платіжну карту.Tutaj jest wniosek o kartę płatniczą.[Тутай єст вньосек о картен пуатнічон]
Платіжну карту ви отримаєте поштою.Kartę płatniczą dostanie Pani pocztą. Kartę płatniczą dostanie Pan pocztą.[Картен пуатнічон достанє Пані почтон Картен пуатнічон достанє Пан почтон]
Як довго триває виготовлення карти?Jak długo trwa przygtowanie karty?[Як дууґо трва пжиґтованє карти]
Коли я зможу отримати банківську карточку?Kiedy dostanę kartę płatniczą?[Кєди достанен картен пуатнічон]
Два тижні.Dwa tygodnie.[Два тиґоднє]
ПІН-код ви отримаєте поштою.PIN dostanie Pani pocztą. PIN dostanie Pan pocztą.[ПІН достанє Пані почтон ПІН достанє Пан почтон]
ПІН-код ви встановете в мобільному додатку.PIN będzie Pani mogła ustawić w systemie bankowości internetowej. Pin będzie Pan mógł ustawić w systemie bankowości internetowej.[ПІН бендзє Пані моґуа уставіть в системє банковосьці інтернетовей Пін бендзє Пан муґу уставіть в системє банковосьці інтернетовей]
Платіжну карту ви можете активувати у банкоматі.Kartę płatniczą może Pani aktywować w bankomacie. Kartę płatniczą może Pan aktywować w bankomacie.[Картен пуатнічон може Пані активовать в банкомацє Картен пуатнічон може Пан активовать в банкомацє]
банківський рахунокkonto bankowe[конто банкове]
поточний рахунокkonto osobiste[конто особісте]
ощадний рахунокkonto oszczędnościowe[конто ощендносьцьове]
Мені потрібно зняти гроші.Potrzebuję wypłacić pieniądze.[Потжебуєн випуаціть пєньондзе]
Мені потрібно оплатити мито?Czy zapłacę jakąś opłatę?[Чи запуацен яконсь опуатен]
Який розмір мита?Jaka jest opłata?[Яка єст опуата]
Дайте, будь ласка, свій паспорт.Proszę, niech Pani da mi swój paszport. Proszę, niech Pan da mi swój paszport.[Прошен, нєх Пані да мі свуй пашпорт Прошен, нєх Пан да мі свуй пашпорт]
Я зроблю копію паспорту.Zrobię kopię Pani paszportu. Zrobię kopię Pana paszportu.[Зробєн копєн Пані пашпорту Зробєн копєн Пана пашпорту]
Ось мій паспорт.Tu jest mój paszport.[Ту єст муй пашпорт]
Який у вас номер телефону?Jaki jest Pani numer telefonu? Jaki jest Pana numer telefonu?[Які єст Пані нумер телєфону Які єст Пана нумер телєфону]
У мене є мобільний додаток банка?Mam dostęp do systemu bankowości internetowej?[Мам достенп до систему банковосьці інтернетовей]
Де можна знайти мобільний додаток для банка?Gdzie znajdę system bankowości internetowej banku?[Ґдзє знайден систем банковосьці інтернетовей банку]
Який у вас буде логін?Jaki chce Pani login? Jaki chce Pan login?[Які хце Пані льоґін Які хце Пан льоґін]
Який у вас буде пароль?Jakie chce Pani hasło? Jakie chce Pan hasło?[Якє хце Пані гасуо Якє хце Пан гасуо]
Я забув свій логін. Я забула свій логін.Zapomniałem swój login. Zapomniałam swój login.[Запомняуем свуй льоґін Запомняуам свуй льоґін]
Я забув свій пароль. Я забула свій пароль.Zapomniałem swojego hasła. Zapomniałam swojego hasła.[Запомняуем своєґо гасуа Запомняуам своєґо гасуа]
Цю інформацію можна знайти в мобільному додатку банка.Tą informację znajdzie Pani w systemie bankowości internetowej. Tą informację znajdzie Pan w systemie bankowości internetowej.[Тон інформацєн знайдзє Пані в системє банковосьці інтернетовей Тон інформацєн знайдзє Пан в системє банковосьці інтернетовей]
Я б хотів покласти на рахунок гроші. Я б хотіла покласти на рахунок гроші.Chciałbym wpłacić pieniądze. Chciałabym wpłacić pieniądze.[Хцяубим впуаціть пєньондзе Хцяуабим впуаціть пєньондзе]
Скільки грошей мені потрібно покласти на рахунок?Ile pieniędzy musze wpłacić na konto?[Ілє пєнєндзи муше впуаціть на конто]
Я б хотів зняти гроші зі свого рахунка. Я б хотіла зняти гроші зі свого рахунка.Chciałbym wypłacić pieniądze ze swojego konta. Chciałabym wypłacić pieniądze ze swojego konta.[Хцяубим випуаціть пєньондзе зе своєґо конта Хцяуабим випуаціть пєньондзе зе своєґо конта]
Який залишок у мене на рахунку?Ile mam pieniędzy na koncie?[Ілє мам пєнєндзи на концє]
Моя банківська карта не працює.Moja karta nie działa.[Моя карта нє дзяуа]
Ця карта підійде до цього банкомату?Czy ta karta będzie działać w tym bankomacie?[Чи та карта бендзє дзяуать в тим банкомацє]
Яка комісія за зняття готівки в цьому банкоматі?Jaka jest opłata za wypłatę gotówki w tym bankomacie?[Яка єст опуата за випуатен ґотувкі в тим банкомацє]
У нас спільний рахунок.Mamy wspólne konto bankowe.[Мами вспульне конто банкове]
Я хочу повідомити про втрату карти.Chcę zgłosić zgubienie karty.[Хцен зґуосіть зґубєнє карти]
Я хочу повідомити про крадіжку карти.Chcę zgłosić kradzież karty.[Хцен зґуосіть крадзєж карти]
Я б хотів встановити постійне обслуговування. Я б хотіла встановити постійне обслуговування.Chciałbym ustanowić zlecenie stałe. Chciałabym ustanowić zlecenie stałe.[Хцяубим установіть злєценє стауе Хцяуабим установіть злєценє стауе]
Я б хотів відмінити постійне обслуговування. Я б хотіла відмінити постійне обслуговування.Chciałbym anulować zlecenie stałe. Chciałabym anulować zlecenie stałe.[Хцяубим анульовать злєценє стауе Хцяуабим анульовать злєценє стауе]
Дайте мені, будь ласка, виписку з рахунку.Poproszę o wyciąg bankowy z mojego konta.[Попрошен о вицьонґ банкови з моєґо конта]